Dušan Šimún
advokátska kancelária

Ochrana osobných údajov
Advokátska kancelária Mgr. Dušan Šimún – advokát, s.r.o. , so sídlom Bajzova 2414/10, Žilina, IČO: 36 838 713 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje a dodržiava ochranu osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie EU GDPR") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon").

Advokátska kancelária týmto poskytuje dotknutej osobe v zmysle čl. 13 nariadenia EU GDPR a ust. § 19 zákona o ochrane osobných údajov tieto informácie a oznámenia:

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Advokátska kancelária Mgr. Dušan Šimún – advokát, s.r.o., so sídlom Bajzova 2414/10, 010 01 Žilina, IČO: 36 838 713, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. Sro, vo vl. č. 19536/L, tel.: 0911/669 354, e-mail: simund@mail.telekom.sk

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o poskytovaní právnej služby, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením tejto zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Príjemcovia osobných údajov:
Osobné údaje sa môžu poskytovať: (a) súdom, iným štátnym orgánom a úradom a osobám, ktorým je potrebné údaje poskytnúť pre riadne plnenie zmluvy uzavretej s dotknutou osobou, (b) osobám, ktoré sa budú podieľať na plnení zmluvy uzavretej s dotknutou osobou, (c) osobe, ktorá vykonáva pre prevádzkovateľa účtovné a daňové a služby a IT služby.

Informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
Prevádzkovateľ nezamýšľa poskytovať údaje mimo krajín Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho priestoru. Preto nebudú osobné údaje poskytované do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania údajov:
Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, najneskôr však do naplnenia účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje môže prevádzkovateľ spracúvať po dobu vyžadovanú právnymi predpismi upravujúcimi archiváciu údajov, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účel tejto archivácie.

Informácia, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkouv:
Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a taktiež požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.

Informácia o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má podľa Nariadenia EU GDPR tieto práva týkajúce sa ochrany osobných údajov:

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie jej osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa písomné potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV, NA VYMAZANIE, NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, resp. neúplné údaje doplnil, obmedzil spracúvanie osobných údajov alebo aby osobné údaje vymazal.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

PRÁVO NAMIETAŤ. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.