Dušan Šimún
advokátska kancelária

Obchodné právo
Poradenstvo v tejto oblasti je určené pre všetky typy klientov vrátane veľkých a stredných slovenských i zahraničných klientov. Zahŕňa riešenie všetkých obchodných záležitostí súvisiacich s vedením podniku, najmä:

 • vypracovávanie, pripomienkovanie a prerokúvanie všetkých typov obchodných zmlúv,
 • komplexná pomoc a poradenstvo v otázkach súvisiacich s prevádzkovaním podniku na Slovensku,
 • právo obchodných spoločností (zakladanie obchodných spoločností, najmä spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností a ich organizačných zložiek, právne služby týkajúce sa zmien spoločností, prevody obchodných podielov a akcií, zlúčenie a rozdelenie spoločností, zmena členov štatutárnych orgánov a spoločníkov spoločnosti, zmena výšky vkladov a základného imania, sídla, premena na euro, vrátane právnych úkonov spojených s obchodným registrom),
 • vypracúvanie stanov akciových spoločností, spoločenských zmlúv, zakladateľských zmlúv a iných dokumentov,
 • vypracovávanie zmlúv o výkone funkcie,
 • právna pomoc pri získavaní potrebných oprávnení a pri zakladaní a registrácii obchodných spoločností a ich organizačných zložiek,
 • zastupovanie klientov v konaniach na obchodnom registri, živnostenských úradoch a iných ústredných či miestnych orgánoch štátnej správy,
 • príprava a organizácia valných zhromaždení a s tým súvisiacich rozhodnutí,
 • zabezpečenie právneho poradenstva pri prevodoch obchodných podielov vrátane vypracovávania zmlúv o prevode obchodného podielu, zabezpečenie všetkých právnych úkonov s tým súvisiacich,
 • právne poradenstvo súvisiace s prevodom akcií vrátane zabezpečenia všetkých právnych úkonov a úkonov spojených s registráciou v Centrálnom depozitári cenných papierov SR,
 • právne poradenstvo a zastupovanie v súdnych sporoch.