Dušan Šimún
advokátska kancelária

Občianske a rodinné právo
V oblasti občianskeho práva advokátska kancelária poskytuje svoje služby v nasledovných oblastiach:

 • všeobecné konzultácie, právne poradenstvo a vypracovanie analýz právnych problémov klienta,
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv, ich prispôsobenie podľa potrieb a požiadaviek klienta, vrátane zastupovania pri rokovaní o uzavretí zmluvy,
 • uplatňovanie a vymáhanie nárokov zo spôsobenej škody a z bezdôvodného obohatenia,
 • príprava dokumentácie súvisiacej so vznikom, zmenou a zánikom občiansko-právnych záväzkových vzťahov,
 • uplatňovanie nárokov z poistných udalostí,
 • rodinné právo vrátane zastupovania v konaní o rozvod manželstva,
 • dedičské veci,
 • ochrana vlastníctva,
 • ochrana osobnosti,
 • majetkové práva manželov vrátane bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • nájomné a podnájomné zmluvy,
 • správa nehnuteľností,
 • právo duševného vlastníctva (autorské práva),
 • vlastníctvo bytov a nebytových priestorov,
 • pozemkové právo a právo nehnuteľností,
 • mimosúdne vyrovnania,
 • príprava žalôb a iných podaní ,
 • vyporiadanie majetku v rámci podielového spoluvlastníctva vrátane uzatvárania dohôd