Dušan Šimún
advokátska kancelária

Konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie
Advokátska kancelária zabezpečuje pre svojich klientov právnu pomoc v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vrátane ich zastupovania v týchto konaniach. Právna pomoc zahŕňa najmä vypracovanie prihlášok pohľadávok klientov (zabezpečených aj nezabezpečených) a všetky ďalšie s tým súvisiace úkony, ktoré je potrebné vykonať za účelom zabezpečenia práv klienta v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní. S využitím všetkých dostupných právnych prostriedkov zabezpečuje ochranu práv klienta pri speňažovaní majetku.