Dušan Šimún
advokátska kancelária

Kancelária
Mgr. Dušan Šimún – advokát s.r.o. je spoločnosť so sídlom v Žiline poskytujúca komplexné právne poradenstvo v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Komplexné právne poradenstvo zahŕňa služby pre všetky oblasti podnikania. Samozrejmosťou je vysoký štandard poskytovania právnych služieb a flexibilné reagovanie na potreby klientov. Kancelária je plne schopná zabezpečovať potreby svojich klientov v Žiline, Bratislave ako aj iných regiónoch v rámci Slovenska.

Advokátska kancelária poskytuje poradenstvo v oblastiach obchodného, občianskeho, pracovného a trestného práva.

Poradenstvo v oblasti obchodného práva zahŕňa riešenie všetkých záležitostí súvisiacich s prevádzkovaním podniku, vrátane založenia obchodnej spoločnosti, zmeny jej základného imania, vypracovávania a pripomienkovania zmlúv spojených s obchodnou činnosťou spoločnosti, vypracovávania podkladov pre valné zhromaždenia, zmeny stanov a spoločenskej zmluvy a realizácie všetkých ďalších potrebných právnych úkonov.

V oblasti občianskeho a pracovného práva kancelária poskytuje pre svojich klientov všeobecné konzultácie a právne poradenstvo, služby spojené s prípravou a vypracovávaním všetkých typov zmlúv a iných podaní ako aj zastupovanie v súdnych sporoch.

Právne poradenstvo pre klientov v oblasti trestného právazahŕňa najmä vypracovanie právnej analýzy problému, návrh jeho riešenia, príprava obhajoby, príprava obvineného na jednotlivé úkony, účasť na všetkých úkonoch trestného konania, ako aj vypracovanie všetkých písomných podkladov, sťažností a návrhov.


Odbornú gesciu nad činnosťou advokátskej kancelárie zabezpečuje Dušan Šimún, advokát.