Dušan Šimún
advokátska kancelária

Bankové transakcie
Poradenstvo v oblasti bankových transakcií zahŕňa pripomienkovanie všetkých dokumentov súvisiacich s bankovým právom. Jedná sa najmä o zabezpečenie komplexného pripomienkovania úverových zmlúv, posúdenie zabezpečovacích inštitútov – záložných zmlúv, zmlúv o zabezpečovacom prevode práva, najmä s dôrazom na dosiahnutie rovnovážneho postavenie klienta vo vzťahu k banke.....